Những kiến thức cần biết khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Những kiến thức cần biết khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thường nếu không có sự khác biêt rõ ràng đối với người tiêu dùng, chúng chỉ thường khác nhau về chất lượng, giá cả và các đặc tính khác. Rõ ràng người tiêu dùng cần được hướng dẫn, giúp họ suy xét các lựa chọn và đi đến quyết định lựa chọn riêng cho mình trong số hàng hóa cạnh tranh. . Đế phù hợp trong các hoạt động kinh doanh ngày nay, nhãn hiệu hãng hoá là một phần không thể thiếu đối với các công ty. Tuy nhiên, để nhãn hiệu hàng hoá thực sự có thể giúp sản phẩm của công ty được tiêu thụ mạnh thì không phải công ty nào cũng thực hiện được. Hàng hóa ngày càng đa dạng hơn dẫn đến người tiêu dùng cần được chỉ dẫn để có thể lựa chọn chính xác sản phẩm cần chọn. Vì vậy nhãn hiệu hàng hoá là thương hiệu, là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp trên thị trường.

 đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Doanh nghiệp cần có một số kiến thức cơ bản khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thời hạn bảo hộ và gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa:

Thời hạn bảo hộ đối với quyền nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm tính từ ngày được đăng ký. Thời hạn này có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu:

Đơn gia hạn có thể được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực. Đơn gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nhưng không được quá 6 tháng tính từ ngày đăng ký hết hiệu lực, ngoài phí gia hạn, chủ sở hữu phải nộp thêm tiền phạt nộp muộn.

Trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu không nộp khoản phí gia hạn cũng như phí nộp muộn trong thời gian quy định, quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá sẽ bị huỷ bỏ từ thời điểm hết hạn hiệu lực.

Vì sự kiện bất khả kháng, chủ sở hữu quyền nhãn hiệu hàng hóa không thể thực hiện được việc nộp phí trong thời hạn quy định, thời hạn nộp phí có thể gia hạn thêm 14 ngày kể từ thời điểm sự kiện nói trên không còn nữa (với chủ thể nước ngoài, thời hạn này là 2 tháng) song không quá 6 tháng so với thời hạn quy định. Sau khi thực hiện việc nộp phí, quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa sẽ được phục hồi.

Sau khi  gia hạn hiệu lực, việc gia hạn sẽ được công bố trên công báo nhãn hiệu.

Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

1. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;

b) Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

2. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này với điều kiện phải nộp phí và lệ phí.

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

4. Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

5. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với việc huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.

Những kiến thức cần biết khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

1. Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;

b) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;

đ) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

e) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

g) Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

2. Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ sáng chế không nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong thời hạn quy định thì khi kết thúc thời hạn đó, hiệu lực văn bằng tự động chấm dứt kể từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

3. Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kể từ ngày nhận được tuyên bố của chủ văn bằng bảo hộ.

4. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với các trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này với điều kiện phải nộp phí và lệ phí.

Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

5. Quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với việc chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.

Gia hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 6 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ (Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm các tài liệu sau đây: Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN nói trên; bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ); giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện); chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ theo quy định.

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm, sau 10 năm chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm các tài liệu sau đây:

(a) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

(b) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);

(c) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

(d) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Thành phần hồ sơ:

1.  Hồ sơ do chủ thể yêu cầu xử lý gồm các tài liệu sau:

+ Đơn yêu cầu xử lý có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 22 của Nghị định 05/2006/NĐ-CP;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu người yêu cầu đăng ký kinh doanh tại Việt Nam);

+ Các tài liệu, chứng cứ phù hợp với tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý và các nội dung yêu cầu xử lý quy định tại các Điều 23, Điều 24 và Điều 25 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP;

+ Kết luận giám định (nếu có);

+ Trường hợp vụ việc đã được giải quyết tại Toà Hình sự hoặc cơ quan có thẩm quyền khác, nay tái phạm thì phải gửi kèm theo 01 bản sao có chứng thực quyết định, bản án có hiệu lực của Toà án hoặc quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền khác.

2.  Hồ sơ do tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền tố cáo gồm các tài liệu sau:

+ Đơn tố cáo, yêu cầu xử lý có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 22 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu người yêu cầu đăng ký kinh doanh tại Việt Nam);

+ Chứng cứ về thiệt hại theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23 Nghị định 105/2006/NĐ-CP;

+ Kết luận giám định về thiệt hại (nếu có).

3.  - Hồ sơ tố cáo hành vi sản xuất, buôn bán hàng hoá giả mạo sở hữu trí tuệ gồm các tài liệu sau:

+ Đơn tố cáo, yêu cầu xử lý với các nội dung quy định tại Điều 22 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP;

+ Chứng cứ, hiện vật là hàng hoá giả mạo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

4.  Hồ sơ do cơ quan Quản lý thị trường chuẩn bị đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng hoá giả mạo sở hữu trí tuệ, gồm các tài liệu sau:

+ Phiếu đề xuất bao gồm: các thông tin phát hiện, chứng cứ chứng minh hành vi sản xuất, buôn bán hàng hoá giả mạo;

+ Kết quả thẩm tra, xác minh, cung cấp chứng cứ của cơ quan Công an (nếu có);

+ Kết luận giám định, kết quả trao đổi ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (nếu có)

CÔNG VIỆC ATV MEDIA THỰC HIỆN:

1. Tư vấn trước khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:

- Tư vấn phân loại nhóm (lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ) theo bảng phân nhóm quốc tế đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với lĩnh vực quý công ty đang kinh doanh.

- Tư vấn lựa chọn các phương án lựa chọn tên nhãn hiệu hàng hóa, tư vấn thêm các tiền tố khi cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ.

- Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung logo, phối màu khi cần thiết.

- Tư vấn tra cứu nhãn nhiệu.

- Tư vấn về bảo hộ các đối tượng khác liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa như đăng ký bảo hộ bao bì, nhãn mác, kiểu dáng công nghiệp.

- Tư vấn những yêu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ.

- Tư vấn mô tả nhãn hiệu hàng hóa nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của logo

- Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự dẫn đến khả năng bị từ trối của nhãn hiệu hàng hóa.

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:

- Lập tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

- Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

- Sao chụp mẫu nhãn hiệu hàng hóa;

- Soạn công văn tiến hành làm nhanh nếu cần thiết

3. Các giai đoạn thẩm định:

Theo quy định, việc đăng ký nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:

- Giai đoạn thẩm định hình thức (01 tháng kể từ ngày nộp đơn). Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đánh giá về chủ thể nộp đơn, phân nhóm và các thủ tục về mặt hình thức khác.

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, nhãn hiệu sẽ được đăng trên công báo Sở hữu công nghiệp.

- Giai đoạn thẩm định nội dung đơn (06 – 09 tháng kể từ ngày công bố đơn). Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá khả năng phân biệt của Nhãn hiệu đối với sản phẩm và dịch vụ xin đăng ký và khả năng tương tự gây nhầm lẫn với các quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập trước (như Đơn nhãn hiệu đã được nộp trước, Nhãn hiệu đã được đăng ký trước…)

4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, ATV Media vẫn tiếp tục cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

- Cung cấp Website miễn phí cho khách hàng chưa có website, quảng bá doanh nghiệp trên danh bạ 40.000 doanh nghiệp Việt Nam

- Tư vấn miễn phí qua Hotline: 0908.326.779/ 0974.255.799

- Giảm giá 5% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

Hãy liên hệ với ATV Media để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ẤN TƯỢNG VIỆT - ATV MEDIA
Địa chỉ: 49 Bàu Cát 7, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 665.775.38 | Hotline: 0974.255.799/ 0908.326.779 | Fax: 08.384.90.870
Email: [email protected] | Website: www.antuongviet.vn

Hỏi - Đáp

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải phân loại hàng hóa, dịch vụ theo quy tắc nào?


Phương Duy
09:02:03, 06/08/2012

Theo thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, từ ngày 1-8, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải phân loại hàng hóa, dịch vụ theo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10.
Bảng phân loại này đã được Cục công bố tại trang thông tin của Cục.
Nếu người nộp đơn không tự phân loại chính xác thì trong quá trình xử lý đơn, Cục sẽ phân loại lại và người nộp đơn phải nộp thêm phí.
Trong bảng hướng dẫn phân loại có kèm theo lưu ý phân loại dịch vụ liên quan đến nhượng quyền thương mại. Ví dụ, tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại thì thuộc nhóm quản lý kinh doanh (nhóm 35) nhưng dịch vụ tài chính liên quan đến nhượng quyền thương mại sẽ được xếp vào nhóm tài chính (nhóm 36) hoặc các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc nhượng quyền thương mại thì lại xếp vào nhóm dịch vụ pháp lý (nhóm 45)

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam như thế nào? Thủ tục? Thời gian? Địa điểm?


Quang Thanh
11:21:09, 10/07/2012

1. Cá nhân, doanh nghiệp Việt nam có thể nộp đơn trực tiếp vào Cục SHTT không ?

Bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp Việt Nam nào cũng có quyền nộp đơn trực tiếp vào Cục SHTT yêu cầu cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Tuy nhiên, do đây là một công việc đòi hỏi kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, doanh nghiệp nên tư vấn trước tại các cơ quan chuyên môn về sở hữu trí tuệ để đảm bảo tiến hành thủ tục một cách tốt nhất.

2. Để nộp đơn đăng ký NHHH, cần những tài liệu gì?

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

- 12 Mẫu nhãn.

3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa kéo dài bao lâu?

Thông thường, nếu không gặp trở ngại (chẳng hạn bị người khác phản đối...), giấy chứng nhận đăng ký NHHH sẽ được cấp trong khoảng thời gian từ 12 đến 15 tháng kể từ khi nộp đơn, và trải qua ba giai đoạn, bao gồm: giai đoạn xét nghiệm hình thức (3 tháng); giai đoạn xét nghiệm nội dung (9 đến 12 tháng); và giai đoạn cấp và công bố Văn bằng bảo hộ (1 tháng).

4. Có thể sửa đổi nhãn hiệu hàng hóa đang trong giai đoạn xét nghiệm không?

Có. Người nộp đơn có thể sửa đổi nhãn hiệu và/hoặc các sản phẩm/dịch vụ đăng ký trong giai đoạn xét nghiệm với điều kiện là việc sửa đổi đó không làm thay đổi bản chất của nhãn hiệu so với khi nộp và/hoặc không mở rộng phạm vi bảo hộ của các sản phẩm/dịch vụ xin đăng ký.

5. Có thể ngăn chặn người khác sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tương tự hoặc trùng với NHHH đang trong giai đoạn xét nghiệm không?

Không. Ở Việt Nam, quyền đối với NHHH chỉ phát sinh trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký NHHH do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp.Vì vậy, khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký NHHH, khó có khả năng ngăn chặn người khác sử dụng nhãn hiệu tương tự hay hoàn toàn giống với nhãn hiệu đang được xét nghiệm.

6. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là bao lâu?

Giấy chứng nhận đăng ký NHHH có hiệu lực trong 10 năm, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp.

7. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được gia hạn như thế nào?

Đơn gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký NHHH phải được nộp cho Cục Sở hữu Trí tuệ trong vòng 6 tháng trước ngày hết hiệu lực. Thời hạn trên có thể được kéo dài, nhưng không quá 6 tháng. Trong trường hợp này, người nộp đơn phải trả thêm khoản lệ phí nộp muộn được quy định ở mức 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn. Để biết khi nộp đơn gia hạn NHHH, cần những giấy tờ gi, xem Hướng dẫn nộp đơn.     

8. NHHH có thể được sửa đổi sau khi đăng ký không?

NHHH và danh mục hàng hóa/dịch vụ không thể được sửa đổi sau khi đăng ký, trừ trường hợp sửa đổi để giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ.

9. Nếu không được sử dụng, nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký có thể bị hủy bỏ không?

Giấy chứng nhận đăng ký NHHH có thể bị hủy hiệu lực nếu chủ Giấy chứng nhận đăng ký NHHH không sử dụng NHHH đăng ký trong vòng 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu đình chỉ hiệu lực, mà không có lí do chính đáng. Trong trường hợp này, hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bị đình chỉ kể từ ngày đầu tiên sau thời hạn 5 năm nói trên.

Nhãn hiệu hàng hóa có những chức năng gì trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?


Đông Nam
11:09:28, 10/07/2012

Chức năng chính của Nhãn hiệu hàng hóa là phân biệt các nhà sản xuất và chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm/dịch vụ. Ngoài ra, Nhãn hiệu hàng hóa còn có một số chức năng phụ mà các doanh nghiệp cần quan tâm khai thác như chức năng chỉ dẫn chất lượng, chức năng quảng cáo và chức năng hỗ trợ kiểm soát và tổ chức thị trường.

Bạn có bất cứ thắc mắc gì về thủ tục cũng như hồ sơ giấy tờ xin hãy đặt câu hỏi ở đây.
Câu hỏi:
Họ và tên:
Email:  
Điện thoại:
Mã xác nhận:
 
« Ẩn form