Công bố chất lượng

ATV cung cấp dịch vụ làm thủ tục công bố các sản phẩm từ thực phẩm thường trong nước và nhập khẩu, TPCN trong nước và nhập khẩu, Mỹ phẩm trong nước và nhập khẩu, các hợp quy cho Đồ chơi trẻ em, vải...
ATV-Dịch vụ công bố Tiêu chuẩn cơ sở Thông tư 21/2007/TT-BKHCN
Theo Điều 11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 quy định: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tiêu chuẩn do các tổ chức xây dựng và công bố tiêu...
ATV-Dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm, kiểm nghiệm định kỳ
Kiểm nghiệm thực phẩm là quá trình kiểm tra chất lượng thực phẩm, nhằm đảm bảo uy tín của nhà sản xuất cũng như đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm...
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM